Dokumenty

Deweloperom, właścicielom i zarządcom budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej znajdujących się w lokalizacji umożliwiającej zasilanie w energię cieplną z źródła zdalaczynnego oraz w energię elektryczną, proponujemy podłączenie do naszych sieci.

Procedura związana z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej jest kilkuetapowa i odbywa się  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) wraz z jej przepisami wykonawczymi.

W etapie pierwszym podmiot zainteresowany podłączeniem (lub podmiot działający w imieniu Wnioskodawcy) występuje z wnioskiem o wydanie informacji o możliwości przyłączenia i zapewnienia dostawy energii cieplnej lub elektrycznej do obiektu. Wpełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście złożyć w sekretariacie Ciepłowni.

W etapie drugim Wnioskodawca posiadający tytuł prawny do obiektu występuje o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub elektroenergetycznej. Wpełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście złożyć w sekretariacie Ciepłowni.

W etapie trzecim Wnioskodawca podpisuje umowę o przyłączenie, która stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych, budowlano-montażowych. Przedmiotowe prace oraz zasady finansowania odbywają się na zasadach określonych w umowie o przyłączenie.

W etapie czwartym sporządzny jest projekt budowlano-montażowy, którego wykonanie i zatwierdzenie odbywa się w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). W Dziale Głównego Energetyka Ciepłowni Siemianowice można otrzymać informacje odnośnie projektowania,  dokonać określonych uzgodnień branżowych i lokalizacyjnych. Ponadto można uzyskać warunki zabezpieczenia miejsc kolizyjnych sieci z podziemną infrastrukturą.

W etapie piątym następuje realizacja prac związanych z wykonaniem przyłącza. Odbiór prac odbywa się na podstawie projektu budowlano-montażowego, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej, protokołów odbioru częściowego lub całościowego.

W etapie szóstym podpisywana jest umowa sprzedaży ciepła. Dostawa ciepła  realizowana jest po podpisaniu umowy oraz pisemnym zgłoszeniu, aby uruchomić dostawę ciepła do przedmiotowego obiektu.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach: dostarczania energii cieplnej oraz energii elektrycznej. Zapraszamy również do kontaktu z nami pod numerem telefonu 032/2280-769 oraz  osobiście w Dziale Głównego Energetyka.

Poniżej znajdują się do pobrania stosowne wnioski oraz regulaminy.

Ze względów technicznych dokumenty do pobrania zostaną udostępnione w terminie późniejszym. Za utrudnienia przepraszamy.