Mieszanka popiołowo-żużlowa

Mieszanka popiołowo-żużlowa

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. w procesie produkcji energii cieplnej wykorzystuje węgiel kamienny w postaci miału. Ubocznym produktem powstającym podczas spalania miału węglowego są popioły lotne oraz żużel paleniskowy. Popiół lotny jest wychwytywany w elektrofiltrach, a następnie transportowany do zbiorników retencyjnych za pomocą specjalistycznej instalacji  do podciśnieniowego odbioru pyłu. Żużel paleniskowy transportowany jest systemem taśmociągów z zbiorników odżużlaczy i jest na bieżąco odbierany przez kontrahentów.

Produkty uboczne powstające po spaleniu miału węgla kamiennego, zostały sklasyfikowane według Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku poz. 10) pod następującym kodem:

  • 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 roku poz. 796) mieszanki popiołowo-żużlowe mogą być stosowane do:

  • wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk),
  • utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny, z tym że utwardzanie to nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie,
  • wykorzystanie w podziemnych technikach górniczych,
  • rekultywacji biologicznej zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i zwałowisk skał płonnych poz górnictwa węgla kamiennego lub ich części (tzw. okrywy rekultywacyjnej),
  • budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin, czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów,
  • likwidacji zagrożeń pożarowych, takich jak samozapłony, w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych będących w fazie eksploatacji i w fazie po zamknięciu (w tym zwałowiskach skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego).

Powyższe dotyczy wymienionego rodzaju odpadu w procesach odzysku R3, R5.

Mieszanka popiołowo-żużlowa dostępna jest w różnych frakcjach w postaci tzw. niesortu przez cały rok. W większych ilościach mieszanka dostępna jest w sezonie grzewczym. Nie dysponujemy własnym transportem. Mamy jednak kontakty z firmami, które świadczyły nam usługi transportowe.

Załadunek mieszanki popiołowo-żużlowej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1330 na nasz koszt. W sezonie letnim załadunek mieszanki należy uzgadniać telefonicznie.

Cena mieszanki popiołowo-żużlowej jest negocjowana indywidualnie.

Posiadamy wyniki badań analizy spektrometrycznej, z której wynika, że przedmiotowy materiał może być stosowany w szeroko pojętym budownictwie. Ponadto posiadamy badania laboratoryjne w zakresie wyciągu wodnego oraz analizy bezpośredniej.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat@cieplowniasiemianowice.pl