Piony organizacyjne

W strukturze organizacyjnej “Ciepłowni Siemianowice” Sp. z o.o. wyodrębione są trzy piony organizacyjne:


Pion energetyczny

W składzie Pionu energetycznego znajdują się specjaliści, którzy realizują zadania wynikające w głównej mierze z przepisów Prawa energetycznego oraz Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Do zadań pionu energetycznego należy m.in.:

 • umowne zabezpieczenie zbytu produktów,
 • umowne zabezpieczenie dostaw surowców do produkcji,
 • realizacja zadań oraz wytycznych, wynikających z przepisów prawnych oraz przyjętej "Polityki energetycznej Polski".
 • współpraca z pionem ekonomicznym w zakresie analiz finansowych, niezbędnych podczas opracowywania taryf dla sprzedaży energii cieplnej i elektrycznej,
 • współpraca z pionem ekonomicznym w zakresie ustalania harmonogramu wielkości dostaw surowców do produkcji,
 • współpraca z laboratoriami odnośnie ustalania zakresu analiz jakościowych węgla oraz odpadów paleniskowych,
 • prowadzenie negocjacji handlowych.

Pion techniczny

W skład Pionu technicznego wchodzą komórki organizacyjne, które realizują zadania w zakresie wytwarzania oraz technicznego utrzymania zdolności wytwórczych majątku produkcyjnego przedsiębiorstwa. Do zadań pionu technicznego należy m.in.:

 • planowanie ruchu urządzeń produkcyjnych,
 • planowanie i realizacja zadań remontowych oraz inwestycji odtworzeniowych, zabezpieczających trwałość i dyspozycyjność majątku produkcyjnego przedsiębiostwa,
 • współudział w tworzeniu planów kierunków rozwoju Spółki, modernizacji oraz inwestycji,
 • zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Pion ekonomiczny

W skład Pionu ekonomicznego wchodzą komórki organizacyjne, realizujące zadania z zakresu wynikającego z przepisów prawa obejmującego dziedzinę rachunkowości zarządczej, podatków, prawa pracy. Do zadań pionu ekonomicznego należy m.in.:

 • współudział w opracowaniu i realizacji strategii ekonomiczno-finansowej,
 • realizację polityki finansowej Spółki,
 • analizowanie i adoptowanie istniejących instrumentów finansowych niezbędnych dla rozwoju Spółki,
 • koordynacja działań w zakresie kadrowo-płacowym,
 • obsługę dokumentacyjną w zakresie księgowo-finansowym oraz sprawozdawczym,
 • windykacja należności od kontrahentów.