Moc zamówiona

 

Definicja mocy zamówionej została określona w §2 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 roku Nr 16, poz. 92), nazywanym umownie „rozporządzeniem przyłączeniowym” oraz w §2 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 roku poz. 718), nazywanym umownie „rozporządzeniem taryfowym”.

 

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Natomiast warunki obliczeniowe to:

  1. obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
  2. normatywna temperatura ciepłej wody (§2 pkt 17 obu Rozporządzeń).

 

Wielkość zamówionej mocy cieplnej odbiorca ustala z przedsiębiorstwem energetycznym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej na okres co najmniej 12 miesięcy. „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. w umowach oraz „Regulaminie dostarczania ciepła” określiła 12 miesięcy czyli rok, rozumiany jako rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Wielkość zamówionej mocy cieplnej może być zmieniona wyłącznie w terminach ustalonych w tych umowach (§40 ust. 1 rozporządzenia taryfowego). W umowach oraz „Regulaminie dostarczania ciepła” „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. określiła termin zmiany mocy zamówionej do 30 czerwca, z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku.

Warto pamiętać, że w przypadku gdy zamówiona przez odbiorcę moc cieplna jest mniejsza od mocy cieplnej określonej w umowie o przyłączenie danego obiektu do sieci ciepłowniczej albo gdy wartości współczynnika wykorzystania zamówionej mocy cieplnej znacznie różnią się od wartości technicznie uzasadnionych, przedsiębiorstwo energetyczne może dokonać w sezonie grzewczym kontroli prawidłowości określenia przez odbiorcę zamówionej mocy cieplnej (§40 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

W przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej przez odbiorcę, bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodnie z warunkami umowy, przedsiębiorstwo energetyczne, za wielkość przekroczenia mocy, może obciążyć odbiorcę opłatą za zamówioną moc cieplną oraz opłatą stałą za usługę przesyłową w wysokości dwukrotnych cen wynikających z określonych cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła dla danej grupy taryfowej (§45 ust. 3 i 4 rozporządzenia taryfowego).

 

Poniżej znajduje sie wniosek o zamówienie mocy cieplnej lub zmianę zamówionej mocy cieplnej, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży ciepła.

Wniosek - moc zamówiona, zmiana mocy