Rozpoczęcie / zakończenie ogrzewania

 

Kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy?

To pytanie powraca co roku, gdy tylko pojawią się pierwsze, jesienne chłodne dni. Niestety, poszukujących konkretnych informacji spotka rozczarowanie, albowiem w przepisach prawa nie ma określonego terminu, w którym należy rozpocząć dostawy ciepła.

Ostatnią ustawą, której przepisy obowiązywały w poprzednim oraz na początku obecnego ustroju politycznego, była ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o gospodarce energetycznej (Dz. U. z 1984 roku Nr 21, poz. 96). Na mocy tej ustawy zostało wydane Zarządzenie Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 2 września 1985 roku w sprawie terminów ogrzewania budynków i pomieszczeń (M. P. z 1985 roku Nr 23, poz. 182), w którym zdefiniowano okres grzewczy od 15 października do 25 kwietnia. Wedle tego Zarządzenia rozpoczęcie sezonu grzewczego następowało, gdy temperatura zewnętrzna o godzinie 1900 w ciągu 3 kolejnych dni była niższa w sezonie grzewczym od +12°C, poza sezonem grzewczym od +10°C, a prognozy meteorologiczne nie przewidywały ocieplenia. Przerwanie ogrzewania następowało, gdy temperatura zewnętrzna o godzinie 1900 w ciągu 3 kolejnych dni była wyższa od +12°C w sezonie grzewczym, poza sezonem grzewczym od +10°C. Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu ogrzewania podejmował wojewoda.

W 1997 roku weszła obecnie obowiązująca ustawa Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami), która uchyliła ustawę o gospodarce energetycznej. Pierwszym rozporządzeniem wydanym na mocy ustawy Prawo energetyczne odnoszącym się do sezonu grzewczego, było Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. z 1998 roku Nr 100, poz. 642). Zdefiniowano w nim sezon grzewczy jako okres między wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

W aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 roku Nr 16, poz. 92) oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 roku poz. 718) zdefiniowano sezon grzewczy jako okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektu.

Obecnie decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego podejmuje indywidualnie każda ze spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub zarządcy nieruchomości, w zależności od potrzeb mieszkańców. Najczęściej są to prośby lokatorów kierowane do administratorów, po kilku następujących po sobie chłodnych dniach.

Pomocne w podjęciu decyzji o rozpoczęciu ogrzewania może być Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1065 z późniejszymi zmianami), które określa temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń, służące jako dane do obliczania szczytowej mocy cieplnej dla instalacji i urządzeń do ogrzewania budynku. Zgodnie z zapisami wspomnianego Rozporządzenia pomieszczenia przeznaczone:

  1. na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej, czyli pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń - temperatura obliczeniowa ma wynosić +20°C,
  2. do rozbierania, na pobyt ludzi bez odzieży, czyli łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne - temperatura obliczeniowa ma wynosić +24°C (§134 ust. 2).

W tym miejscu warto kolejny przypomnieć, że coraz więcej węzłów cieplnych dysponuje systemem automatyki pogodowej, która odpowiednio zaprogramowana zgodnie z życzeniem odbiorcy, steruje dopływem ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej. Można powiedzieć, że automatyka decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego. Lokatorzy budynków objętych tym systemem nie muszą się niczym martwić, ponieważ układ sterujący automatycznie otwiera przepływ gorącej wody do grzejników. Racjonalne zarządzanie ogrzewaniem prowadzi do ograniczenia marnotrawstwa energii. Więcej o tym napisano w zakładce Ciepło przez cały rok oraz na stronie Ciepła Systemowego.

Aby ułatwić zarządcom i administratorom budynków zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego, „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. opracowała stosowny wniosek. Zachęcamy do jego wykorzystania.

 

Wniosek o rozpoczęcie lub zakończenie sezonu grzewczego