Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

 

Deweloperom, właścicielom i zarządcom budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej znajdujących się w lokalizacji umożliwiającej zasilanie w energię cieplną z źródła zdalaczynnego, proponujemy podłączenie do naszych sieci.

Procedura związana z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej jest kilkuetapowa i odbywa się  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami) wraz z jej przepisami wykonawczymi.

W etapie pierwszym podmiot zainteresowany podłączeniem (lub podmiot działający w imieniu Wnioskodawcy) występuje z wnioskiem o wydanie informacji o możliwości przyłączenia i zapewnienia dostawy energii cieplnej do obiektu. Wpełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście złożyć w sekretariacie Ciepłowni.

W etapie drugim Wnioskodawca posiadający tytuł prawny do obiektu występuje o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Wpełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście złożyć w sekretariacie Ciepłowni.

W etapie trzecim Wnioskodawca podpisuje umowę o przyłączenie, która stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych, budowlano-montażowych. Przedmiotowe prace oraz zasady finansowania odbywają się na zasadach określonych w umowie o przyłączenie.

W etapie czwartym sporządzny jest projekt budowlano-montażowy, którego wykonanie i zatwierdzenie odbywa się w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami). W Pionie Technicznym Ciepłowni Siemianowice można otrzymać informacje odnośnie projektowania, dokonać określonych uzgodnień branżowych i lokalizacyjnych. Ponadto można uzyskać warunki zabezpieczenia miejsc kolizyjnych sieci z podziemną infrastrukturą.

W etapie piątym następuje realizacja prac związanych z wykonaniem przyłącza. Odbiór prac odbywa się na podstawie projektu budowlano-montażowego, dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej, protokołów odbioru częściowego lub całościowego.

W etapie szóstym podpisywana jest umowa kompelksowa sprzedaży ciepła. Dostawa ciepła realizowana jest po podpisaniu umowy oraz pisemnym zgłoszeniu, aby uruchomić dostawę ciepła do przedmiotowego obiektu.

 

Pozostałe informacje zawarte są w regulaminie dostarczania energii cieplnej. Zapraszamy również do kontaktu z nami pod numerem telefonu + 48 32 228 25 42, pocztą elektroniczną na adres sekretariat@cieplowniasiemianowice.pl.