Generalna Umowa Dystrybucji (GUD)

 

Generalna Umowa Dystrybucji (GUD) jest umową pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej a operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD). Aby sprzedawca energii elektrycznej mógł oferować sprzedaż tej energii do odbiorców końcowych, niezbędne jest zawarcie przedmiotowej umowy z operatorem, która reguluje prawo dostępu strony trzeciej do rynku energii elektrycznej, tzw. zasada TPA (z ang. Third Party Access).

Zgodnie z zasadą TPA, każdy sprzedawca energii elektrycznej ma prawo oferować sprzedaż tej energii odbiorcom końcowym na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

Warunkiem realizacji zawartych umów sprzedaży jest zawarcie przez sprzedawcę umowy o świadczenie usług dystrybucji tzw. Generalnej Umowy Dystrybucji (GUD) z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), do którego sieci przyłączony jest odbiorca obsługiwany przez sprzedawcę.

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. zawiera Generalne umowy Dystrybucji ze sprzedawcami energii elektrycznej. Wzorzec GUD wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

 

Wzorzec Generalnej Umowy Dystrybucji