Taryfa dla energii elektrycznej

 

W zakładce Taryfa dla energii cieplnej scharakteryzowano podstawowe pojęcia z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami) , odnoszące się do ciepła. Poniżej przedstawiono kolejne, wybrane nazewnictwo, związane z energią elektryczną:

 

 1. Energia to energia przetworzona w dowolnej postaci (art. 3 ppkt 1).
 2. Przesyłanie to transport energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym (art. 3 ppkt 4 lit. a).
 3. Dystrybucja to transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczenia odbiorcom (art. 3 ppkt 5 lit. a).
 4. Zaopatrzenie w energię elektryczną to procesy związane z dostarczaniem energii elektrycznej do odbiorców (art. 3 ppkt 8).
 5. Sieć przesyłowa to sieć elektroenergetyczna najwyższych lub wysokich napięć , za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego (art. 3 ppkt 11a).
 6. Sieć dystrybucyjna to siec elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego (art. 3 ppkt 11b).
 7. Operator systemu dystrybucyjnego to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi (art. 3 ppkt 25).
 8. Sprzedawca rezerwowy to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, wskazane przez odbiorcę końcowego, zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż rezerwową (art. 3 ppkt 29a).

Przepisy szczegółowe normujące zagadnienia ustalania i zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej określone są w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 roku poz. 503).

Grupa taryfowa to grupa odbiorców kupujących energię elektryczną lub korzystających z usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo usługi kompleksowej, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania (§2 pkt 2).

Taryfa, odpowiednio do zakresu wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, określa:

 1. grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup,
 2. rodzaje oraz wysokość cen lub stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych, a także warunki ich stosowania,
 3. sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 4. sposób ustalania opłat za: przyłączenie, usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy, nielegalny pobór energii elektrycznej, ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenia mocy umownej, wznowienie dostarczania energii elektrycznej (§4 ust. 1).

Ceny lub stawki opłat mogą być różnicowane dla poszczególnych grup taryfowych, odpowiednio do kosztów uzasadnionych (§4 ust. 2).

Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczanie energii elektrycznej do tych odbiorców, na podstawie następujących kryteriów:

 1. poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
 2. wartości mocy umownej,
 3. systemu rozliczeń
 4. liczby rozliczeniowych stref czasowych
 5. zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych.

Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, określonemu w umowie sprzedaży energii elektrycznej albo w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej (§4 ust. 3).

Taryfa dla energii elektrycznej dostępna jest na naszej stronie internetowej oraz w Biuletynie Branżowym URE - Energia elektryczna.