Zmiana sprzedawcy

 

Zgodnie z art. 4j ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami) odbiorca energii ma prawo zakupu tejże energii od wybranego przez siebie sprzedawcy.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii stosuje obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu, umożliwia odbiorcy energii przyłączonemu do swojej sieci zmianę sprzedawcy, na warunkach i w trybie określonym w przepisach, które zostały wydane w oparciu o art. 9 ust. 3, to jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku Nr 93, poz. 623) (art. 4j ust. 2).

Jeśli odbiorca dotychczas nie zmieniał sprzedawcy energii elektrycznej i posiada tzw. umowę kompleksową (umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej), powinien ją wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego. Umowa dystrybucyjna powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy kompleksowej, aby zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej. Aby uniknąć dezorganizacji podczas kolejnej zmiany sprzedawcy, umowę o świadczenie usług dystrybucji zawrzeć najlepiej na czas nieokreślony.

Uproszczony opis procedury zmiany sprzedawcy:

  1. Potwierdzenie informacji, że nowy sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży energii oraz ma podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z „Ciepłownią Siemianowice” Sp. z o.o. jako Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
  2. Wypowiedzenie umowy kompleksowej na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej, zawartej z „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o., jeśli Ciepłownia jako spółka dystrybucyjna była dotychczasowym sprzedawcą energii.
  3. Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych z Ciepłownią Siemianowice, jako operatorem systemu dystrybucyjnego.
  4. Poinformowanie Ciepłowni przez odbiorcę o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Informacja powinna odpowiadać standardom przyjętym w dokumentach, stosowanych przez Ciepłownię.
  5. W razie konieczności dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o.
  6. Dokonanie odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Informacja o odczycie przekazywana jest do dotychczasowego, jak i nowego sprzedawcy.

 

Szczegółowe informacje o zmianie sprzedawcy są zawarte w: