Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

 

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie mającego bezpośredniego połączenia z siecią przesyłową (OSDn) opracowała na podstawie art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami) Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Ciepłownia Siemianowice jako OSDn prowadzi ruch, eksploatację i planowanie rozwoju sieci, a także bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi w sieci, na której została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektreenergetycznego, zgodnie z niniejszą Instrukcją.