Generalna Umowa Dystrybucji (GUD)

 

Generalna Umowa Dystrybucyjna (GUD) to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, która jest zawierana pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego a sprzedawcą energii elektrycznej, w celu realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą przyłączonym do sieci tego operatora.

GUD określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz jego współpracy z operatorem. Operatorzy systemów dystrybucyjnych poprzez zawierane umowy o świadczenie usług dystrybucji ze sprzedawcami, dokonują doprecyzowania zasad korzystania z sieci i stwarzają możliwości sprzedaży energii elektrycznej innym sprzedawcom na swoim obszarze. Podpisanie GUD między przedsiębiorstwami jest niezbędne, aby odbiorca energii elektrycznej mógł zmienić sprzedawcę energii.

Standaryzacja jest procesem prowadzącym do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów. Jej celem jest zazwyczaj opracowanie jednolitych wzorców postępowania, których stosowanie ma wpływ na obniżanie kosztów, ułatwia dokonywanie i realizację zamówień handlowych.

Na rynku energii elektrycznej w Polsce operatorzy systemów dystrybucyjnych zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) wraz z przedsiębiorstwami obrotu należącymi do Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), przystąpili do prac mających na celu standaryzację umów na rynku hurtowym i detalicznym. Efektem tych prac było wypracowanie i uzgodnienie wspólnego wzorca generalnej umowy dystrybucyjnej, nazywanej „wzorcem GUD”, który jest rekomendowany do powszechnego stosowania.

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. będąc Operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przyjęła do stosowania tzw. "wzorzec GUD".

 

Wzorzec Generalnej Umowy Dystrybucyjnej wraz z załącznikami znajduje się w zakładce Dokumenty -->> Energia elektryczna.