Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

 

Obowiązek opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przez operatora systemu dystrybucyjnego wynika z zapisów art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami).

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) jest dokumentem, który zatwierdzona Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. IRiESD określają szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tej sieci przez danego operatora.

Instrukcje określają w szczególności uprawnienia i obowiązki odbiorców i wytwórców energii elektrycznej, operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz przedsiębiorstw obrotu - sprzedawców energii elektrycznej. W Instrukcji znajduje się również procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz zasady postępowania w przypadku nie rozpoczęcia lub zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej przez wybranego sprzedawcę, tzw. sprzedaż rezerwowa. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w połączeniu z Generalną Umową Dystrybucyjną stwarza ramy formalno-prawne działania sprzedawców energii elektrycznej na obszarze danego operatora sieci dystrybucyjnej. W Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej operator uwzględnia wymagania, określone w obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowanej przez operatora systemu przesyłowego.

 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wraz z Kartą aktualizacji i Raportem OSD z konsultacji Karty aktualizacji znajduje się w zakładce Dokumenty -->> Energia elektryczna -->> Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.