Kodeksy Sieci i Wytyczne

 

Kodeksem sieci określa sie zbiór ośmiu Rozporządzeń Komisji Europejskiej, w których wyróżnia się Kodeksy sieci i Wytyczne. Ich celem jest budowa wspólnego, jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej.

Do zbioru tychże rozporządzeń należą:

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 roku ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM) (Dziennik Urzędowy UE L197 z dnia 25.07.2015 roku).
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (RfG) (Dziennik Urzędowy UE L112 z dnia 27.04.2016 roku).
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (DCC) (Dziennik Urzędowy UE L223 z dnia 18.08.2016 roku).
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 roku ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HVDC) (Dziennik Urzędowy UE L241 z dnia 08.09.2016 roku).
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 roku ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA) (Dziennik Urzędowy UE L259 z dnia 17.09.2016 roku).
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 roku ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL) (Dziennik Urzędowy UE L220 z dnia 25.08.2017 roku).
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 roku ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (EBGL) (Dziennik Urzędowy UE L312 z dnia 28.11.2017 roku).
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 roku ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER) (Dziennik Urzędowy L312 z dnia 28.11.2017 roku).

Kodeksy sieciowe mają wspomóc realizację trzech celów Trzeciego Pakietu Energetycznego, którego podstawę stanowi akt prawny wchodzący w skład tego Pakietu – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dziennik Urzędowy UE L211 z dnia 14.08.2009 roku).

Implementacja Kodeksów sieci i Wytycznych pozwoli na wprowadzenie wspólnotowych rozwiązań w zakresie rynku energii elektrycznej oraz pracy systemów elektroenergetycznych. Ułatwi liberalizację rynku energii, przyczyni się do dalszego rozwoju konkurencji na rynkach energii elektrycznej oraz poprawi standard usług i bezpieczeństwo dostaw. Zatem Kodeksy sieci i Wytyczne to narzędzie prawne, umożliwiające optymalizację oraz zwiększenie efektowności procesów rynkowych, które są realizowane przez uczestników rynku. W przypadku konfliktu pomiędzy przepisami rozporządzeń i przepisami krajowych aktów wykonawczych, Kodeksy sieci i Wytyczne mają pierwszeństwo w stosowaniu.

Podział Kodeksów sieci i Wytycznych przedstawia poniższa tabela:

 

Kodeksy sieci i Wytyczne
Obszar Przyłączeniowy Obszar Rynkowy Obszar Operacyjny
 • Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (RfG)
 • Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM)
 • Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL)

 

 • Kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (DCC)
 • Wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA)
 • Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER)
 • Kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HVDC)
 • Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB)
 

 

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. pełni funkcję Operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Wszelkie informacje oraz dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą Kodeksów Sieci i Wytycznych w obszarze energii elektrycznej.

 

Całość dokumentacji związanej z Kodeksem Sieci i Wytycznymi znajduje się w zakładce Dokumenty -->> Energia elektryczna -->> Kodeks Sieci i Wytyczne - Procedury, dokumenty.