Sprzedawca z urzędu

 

Na podstawie art. 62c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (uPe) dla odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, o którym mowa w art. 9d ust. 7 uPe, do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE lub wyłonienia w drodze przetargu sprzedawcy z urzędu1), na zasadach określonych w art. 9i uPe, zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo2), w skład którego wchodzi ten system dystrybucyjny.

W świetle powyższego, na terenie obszaru działalności „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o.

zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje:

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 14
41-100 Siemianowice Śląskie
https://www.ciepłowniasiemianowice.pl

 

W przypadku, gdy sprzedawca z urzędu zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych przyłączonych do systemu dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 9d ust. 7, zadania sprzedawcy z urzędu dla tych odbiorców pełni przedsiębiorstwo energetyczne będące sprzedawcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 40 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2020 r. o odnawialnych źródłach energii (sprzedawca zobowiązany3)).

Dla odbiorców końcowych, do których nie znajdują zastosowania rozwiązania zawarte w art. 62c ust. 1–4 uPE,  zadania sprzedawcy z urzędu wykonuje w zakresie sprzedaży energii elektrycznej – przedsiębiorstwo energetyczne będące sprzedawcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 40 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2020 r. o odnawialnych źródłach energii (sprzedawca zobowiązany).

 

1) Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo – przedsiębiorstwo energetyczne lub grupa przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się w odniesieniu do energii elektrycznej: dystrybucją oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii.

2) Sprzedawca z urzędu – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy.

3) Sprzedawca zobowiązany - operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do dnia 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora. Na podstawie ww. informacji, Prezes URE, w drodze decyzji, wyznacza sprzedawcę zobowiązanego: 
1) na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,   w terminie do dnia 31 października każdego roku, na rok następny;
2) będącego sprzedawcą energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku na obszarze działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie do dnia 31 października każdego roku, na rok następny.

 

 

Na obszarze nadrzędnego OSD w stosunku do „Ciepłowni Siemianowice” Sp. z o.o. jako ODSn SPRZEDAWCĄ z URZĘDU jest

„TAURON Sprzedaż” Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6762337735
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000270491
Strona www sprzedawcy z urzędu

 

Infomacja opublikowana zgodnie z art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f ustawy Prawo energetyczne.