Sprzedawca zobowiązany

 

Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1378 z późniejszymi zmianami), informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Fortum Marketing And Sales Polska S.A. (ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk, NIP: 7811861610) została wyznaczona z urzędu na okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku SPRZEDAWCĄ ZOBOWIĄZANYM na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego:

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
ul. Olimpijska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6430000721
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000142460